مخاطبان کنفرانس

۱- مدیران ارشد دولتی تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور در حوزه برند و محیط زیست

۲- مدیران پارلمان بخش خصوصی

۳- کمیسیونهای مرتبط در حوزه محیط زیست کشور

۴- مدیران شرکتهای شرکتهای خصوصی در حوزه صنایع ، معادن و تجارت

۵- تشکلهای صنفی مرتبط (اتحادیه ، انجمن ، سندیکا،کانون و... )

۶- دانشگاهای علوم پزشکی ایران، تهران،شهید بهشتی دانشکدههای محیط زیست و ...

۷- تشکلهای مردم نهاد در حوزه محیط زیست و برند سیز

8- نهادهای عمومی ، حاکمیتی و سازمانهای تخصصی

9- تولید کنندگان صنعتی و دانش بنیان زیست محیطی

10- شخصیت های علمی (ملی و بین المللی) تاثیر گذار در خصوص زیست محیطی و...