ــــــــــــــ اعضای کمیته علمی

  • آقای دکتر شهریار شفیعی (عضو هیأت علمی سازمان مدیریت صنعتی)
  • آقای دکتر محمود محمدیان (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی)
  • آقای دکتر بلوریان تهرانی (عضو هیأت علمی دانشگان علوم و فنون مازندران)
  • آقای دکتر بهنود الله وردی نیک (راهبر و استراتژیست ارشد برندینگ و کمپین های 360 درجه برندآفرینی) 
  • نماینده اتحادیه ، سندیکا ، انجمن های مرتبط با محیط زیست و صنعت
  • اساتید برجسته و معتبر دانشگاههای مرتبط با حفاظت محیط زیست و صنعت