ــــــــــــــ کمینه اجرایی

مسئولیت و کارگروه های کمیته اجرایی در موراد ذیل میباشد:
1- کارگروه روابط عمومی و اطلاع رسانی
2- کارگروه تبلیغات و بازاریابی
3- کارگروه جذب اسپانسر و تامین منابع مالی
4- کارگروه تشریفات
5- کارگروه نمایشگاه 
6- کارگروه چاپ و انتشار