ــــــــــــــ کمیته ارزیابی

نحوه حضور و مشارکت در بخش ارزیابی برند سبز

1- فراخوان توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس

2-  تکمیل فرم ثبت نام  ارزیابی از طریق سایت کنفرانس

3- ارسال مدارک و مستندات مرتبط با فرایندهای ارزیابی از طریق سایت کنفرانس

4- حضور در جلسه توجیهی و آموزشی ارزیابی برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان مشارکت کنندگان

5- بررسی اولیه مستندات ارزیابی توسط کمیته ارزیابی

6- مصاحبه و بازدید از محل سازمان و تکمیل مستندات

7-تکمیل فرایند نهایی ارزیابی توسط کمیته ارزیابی

8- داوری و ارائه گزارش نتایج

9- جمع بندی و اعلام نتایج

10- تجلیل ازمنتخبین در روز برگزاری کنفرانس